[CAT]

  • Abarateix l’ acomiadament, crea noves modalitats de contractes escombraries i ofereix més facilitats perquè les empreses es poguin despenjar del convenis


  • Facilitats per realitzar Acomiadaments Col · lectius i EROs, proposa mesures de pressió perquè els treballadors malalts no es donin de baixa i ofereix més bonificacions per als empresaris


  • Crea noves normes per a facilitar l’acomiadament del personal laboral del sector públic

Després del Decretazo del 30 de Desembre de 2011 al qual es va aprovar una dràstica retallada de la despesa pública, la pujada de l’IRPF, la congelació de l’ocupació pública … i el posterior i vergonyós Acord de CCOO, UGT i la CEOE de 25 de gener de 2012 que va establir que durant els propers anys els treballadors continuarem perdent poder adquisitiu i que els empresaris tindran molt més poder per poder de canviar al seu gust les condicions laborals dels treballadors, patim ara aquesta nova envestida del Govern contra els drets dels treballadors.

Reforma rere Reforma, pas a pas, sense pressa però sense pausa, el Gran Capital i els titelles que fan torns al capdavant del Govern per defensar els seus interessos (Gonzalez, Aznar, Zapatero, Rajoy) prossegueixen amb els seus plans per desmantellar paulatinament els escassos drets que encara ens queden als treballadors.

Ja havien anunciat que seria una reforma agressiva i efectivament ho és, aquesta reforma redueix la indemnització per acomiadament dels contractes indefinits de 45 dies per any i 42 mensualitats com a màxim a 33 dies per any i 24 mensualitats, amplia les causes de l’acomiadament objectiu amb indemnització de 20 dies per any, les empreses podran acollir-se a aquesta modalitat simplement al · legant que porten tres trimestres consecutius en situació negativa. S’estableix per a les empreses de menys de 50 treballadors una nova modalitat de contracte indefinit que té un període de prova d’un any (durant el període de prova l’empresari et pot acomiadar sense cap indemnització i sense tenir la necessitat d’al · legar cap causa), desregularitza el contracte a temps parcial (permetran que els treballadors a temps parcial puguin donar hores extres), s’equipararan els voltors de les ETTs amb els serveis públics d’Ocupació, es dóna més poder als empresaris per modificar les condicions laborals, podran canviar la jornada laboral i aplicar la mobilitat funcional fins i tot entre diferents categories professionals, facilita que els empresaris puguin despenjar-se de l’acordat en els convenis col · lectius, la pròrroga automàtica dels convenis tindrà una durada màxima de dos anys, es faciliten els acomiadaments col · lectius, les empreses ja no hauran de tenir autorització de l’Administració per realitzar EROs, els treballadors en atur que cobrin prestacions hauran de realitzar treballs en benefici de la comunitat, les mútues patronals tindran més poder per controlar i pressionar als treballadors que es donin de baixa, es modifica el sistema de formació per a l’ocupació, s’estableixen noves bonificacions a la contractació per als empresaris i com a única contrapartida a tota aquesta bateria de mesures contra els treballadors es prohibirà l’encadenament indefinit de contractes temporals que recentment havia aprovat el govern de Zapatero.

 En definitiva és una Reforma que amplia i aprofundeix les mateixes mesures fracassades que aplicava el govern de Zapatero. És un insult a la intel · ligència pretendre que ens creguem que abaratir i facilitar l’acomiadament pot crear ocupació, o que per frenar la sagnia de l’Atur el millor és ¨ redimensionar el sector públic ¨ acomiadant milers de treballadors laborals, o que la millor aposta per la qualitat de l’ocupació i la Modernització de la negociació col · lectiva sigui retrocedir al model de relacions laborals del segle XIX.

Aquesta reforma no només no ajudarà a crear ocupació sinó que produirà més atur, més precarietat laboral, pitjors salaris, i un salvatge deteriorament de les condicions laborals.

És una reforma injusta, immoral i il · legítima que ataca frontalment els més elementals drets dels treballadors, des de CNT cridem a tots els treballadors a la rebel · lió i la lluita contra aquesta nova agressió

[CAS]

[Nota de prensa] La reforma laboral de Rajoy, otro brutal ataque contra los Derechos de los trabajadores

  • Abarata el Despido, crea nuevas modalidades de contratos basura y ofrece más facilidades para el Descuelgue de los Convenios por parte de las Empresas
  • Facilidades para realizar Despidos Colectivos y EREs, porpone medidas de presión para que los trabajadores enfermos no se den de baja y ofrece más bonificaciones para los empresarios
  • Crea Nuevas normas para facilitar el despido del personal laboral del sector público

Tras el Decretazo del 30 de Diciembre de 2011 en el que se aprobó un drástico recorte del gasto público, la subida del IRPF, la congelación del empleo público …y el posterior y bochornoso Acuerdo de CCOO , UGT y la CEOE de 25 de Enero de 2012 que estableció que durante los próximos años los trabajadores continuaremos perdiendo poder adquisitivo y que los empresarios tendrán mucho más poder para poder de cambiar a su antojo las condiciones laborales de los trabajadores ,sufrimos ahora esta nueva embestida del Gobierno contra los derechos de los trabajadores.

Reforma tras Reforma, paso a paso, sin prisa pero sin pausa, el Gran Capital y los títeres que se turnan al frente del Gobierno para defender sus intereses (Gonzalez, Aznar, Zapatero, Rajoy) prosiguen con sus planes para desmantelar paulatinamente los escasos derechos que aún nos quedan a los trabajadores.

Ya habían anunciado que sería una Reforma agresiva y efectivamente lo es, esta Reforma reduce la indemnización por despido de los contratos indefinidos de 45 días por año y 42 mensualidades como máximo a 33 días por año y 24 mensualidades ,amplia las causas del despido objetivo con indemnización de 20 días por año, las empresas podrán acogerse a esta modalidad simplemente alegando que llevan tres trimestres consecutivos en situación negativa. Se establece para las empresas de menos de 50 trabajadores una nueva modalidad de contrato indefinido que tiene un periodo de prueba de un año (durante el periodo de prueba el empresario te puede despedir sin ninguna indemnización y sin tener la necesidad de alegar ninguna causa),desregulariza el contrato a tiempo parcial (permitirán que los trabajadores a tiempo parcial puedan dar horas extras), equipararan a los buitres de las ETTs con los servicios públicos de Empleo, se da mayor poder a los empresarios para modificar las condiciones laborales, podrán cambiar la jornada laboral y aplicar la movilidad funcional incluso entre distintas categorías profesionales, facilita que los empresarios puedan descolgarse de lo acordado en los convenios colectivos, la prórroga automática de los convenios tendrá una duración máxima de dos años, se facilitan los despidos colectivos , las empresas ya no tendrán que tener autorización de la Administración para realizar EREs, los trabajadores en paro que cobren prestaciones tendrán que realizar trabajos en beneficio de la comunidad, las mutuas patronales tendrán más poder para controlar y presionar a los trabajadores que se den de baja, se modifica el sistema de formación para el empleo, se establecen nuevas bonificaciones a la contratación para los empresarios y como única contrapartida a toda esta batería de medidas contra los trabajadores se prohibirá el encadenamiento indefinido de contratos temporales que recientemente había aprobado el gobierno de zapatero.

En definitiva es una Reforma que amplia y profundiza las mismas medidas fracasadas que venía aplicando el gobierno de Zapatero. Es un insulto a la inteligencia pretender que nos creamos que abaratar y facilitar el despido puede crear empleo, o que para frenar la sangría del Paro lo mejor es ¨redimensionar el sector público¨ despidiendo a miles de trabajadores laborales, o que la mejor apuesta por la calidad del empleo y la Modernización de la negociación colectiva sea retroceder al modelo de relaciones laborales del siglo XIX.

Esta reforma no sólo no ayudará a crear empleo sino que producirá más paro, más precariedad laboral, peores salarios, y un salvaje deterioro de las condiciones laborales.

Es una reforma injusta, inmoral e ilegitima que ataca frontalmente los más elementales derechos de los trabajadores, desde CNT llamamos a todos los trabajadores a la rebelión y la lucha contra esta nueva agresión