Acció Social

La CNT no és una organització que es dediqui exclusivament a qüestions sindicals.

Per a nosaltres, el sindicalisme és un mitjà per a la transformació de la societat, al mateix temps que serveix per a la defensa dels drets i interessos dels treballadors i treballadores.

La nostra aspiració és per tant més àmplia que la que tenen altres sindicats, convertits en la seva majoria, en enormes gestories, la tasca dels quals, la majoria de les vegades, és legitimar aquest sistema de desigualtats en què vivim.

Per això, promovem campanyes, convocatòries i actes que tinguin per finalitat la denúncia, la difusió d’idees crítiques i que en definitiva tendeixin a propiciar un canvi de mentalitat en la societat, encara que no estiguin directament relacionades amb el sindicalisme. Així com fomentar la cultura entre els treballadors i treballadores a través de biblioteques i centres d’Estudi (La Biblioteca de la CNT de Sabadell, La Biblioteca Social d’Olot, El Centre d’Estudis Francesc Sàbat de Terrassa, el Centre d’Estudis Federica Montseny de Badalona,etc)

D’altra banda participem preferenment en convocatòries conjuntes amb altres organitzacions, l’esperit del qual no sigui contrari als nostres principis i finalitats. És a dir, amb aquelles en què les estructures i forma de funcionament siguin horitzontals, no jeràrquics, no subvencionats/des per les administracions o que tendeixin a aconseguir el benefici electoral o social dels partits polítics.