Diferències entre CNT i CGT

Diferències entre CNT i CGT

Per tal d’aclarir alguns dubtes que freqüentment se’ns plantegen per part de simpatitzants i interessats / des en els nostres principis, tàctiques i finalitats, creiem convenient esmentar breument algunes de les diferències respecte al funcionament i l’estratègia sindical entre la Confederació Nacional del Treball (CNT) i la Confederació General del Treball (CGT). Sovint, vénen al sindicat alguns treballadors/es  amb la intenció d’afiliar-se que pensen o els hi havien dit que la CNT s’havia transformat en la CGT, també  hi ha altres treballadors/es que pensen que les dues organitzacions sindicals mantenen la mateixa estratègia anarcosindicalista.

El primer que hem de fer abans d’analitzar les diferències bàsiques entre les dues organitzacions, és estudiar la seva història i fundació. Afegim aquest link de la web,-de lectura imprescindible-on es descriu amb detall el període en què es produeix el procés escissionista a la CNT.

1979-1989: el procés escissionista. El sindicalisme subvencionat i la crisi del moviment obrer

ELECCIONS SINDICALS I COMITÈS D’EMPRESA

Les seccions sindicals constituïdes pels i les treballadors  afiliats a la CGT, es presenten a les eleccions sindicals i els seus delegats poden formar part del Comitè d’Empresa. El / la Delegat/da sindical gaudeix dels avantatges i immunitat davant l’acomiadament que li atorga la Llei orgànica de llibertat sindical (LOLS) emmarcat en el model de representació unitària, privilegis que no tenen els seus propis/es companys /es de treball, -inclòs el manteniment d’alliberats/des sindicals quan la majoria de vots i acumulació d’hores sindicals ho permeti-prescindint de la permanència en el seu lloc de treball per dedicar-se a tasques “estrictament sindicals”.

Les seccions sindicals formades per treballadors de la CNT adquireixen representació pròpia a les empreses i no es presenten a les Eleccions Sindicals ni formen part del Comitè d’Empresa. Els  delegats de la Secció són elegits en assemblea i revocables en qualsevol moment, no tenen cap privilegi respecte a la resta dels seus companys no viuen del sindicalisme. Tota la plantilla afiliada a la CNT s’autoprotegeix conjuntament i reivindica amb la resta de treballadors les millores pertinents i l’estratègia a seguir. Els / les treballadors / es es senten integrats i partícips de les seves pròpies reivindicacions,evitant el delegacionisme i actuant de manera directa contra els empresaris. La Secció Sindical de CNT té vinculació directa al Sindicat, als seus acords i estratègia sindical.

SUBVENCIONS DE L’ESTAT

Part del finançament de la CGT que rep cada any, prové de diners de les arques de l’Estat, aquests diners procedeixen d’unes subvencions que són atorgades en proporció a la seva representativitat sindical en les empreses on té presència. Es tracta d’una quantitat que va en funció del nombre de delegats obtingut a les eleccions, és a dir, del percentatge de “representació” que obtenen. Per posar un exemple, l’any 2011 la Confederació General del Treball (CGT) va rebre una quantitat de 218.684,29 € (veure BOE-A-2011-3079 ) i, així mateix, l’any 2012 va rebre 223.490,65 € ( veureBOE-A-2012-10936 ). CCOO i UGT al tenir molts més delegats reben moltes més subvencions.

La CNT, en no participar en les eleccions sindicals, rebutja de manera frontal les subvencions, independentment de la seva procedència, com bé es troba reflectit en els seus Estatuts . El finançament dels Sindicats de la CNT està basada en l’autogestió i procedeix de les quotes de la seva afiliació o d’altres formes acordades per l’Assemblea del Sindicat (aportacions voluntàries i desinteressades d’afiliats i simpatitzants, sopars, jornades, etc, … ) No rep cap import per a l’organització de cursos de formació i la tasca formativa correspon al mateix Sindicat en qüestió. D’aquesta manera s’aconsegueix plena autonomia en la presa de decisions i en el desenvolupament de l’acció sindical en les empreses.

ASSALARIATS CONTRACTATS

La CGT té oberta la possibilitat per a la contractació d’assalariats/des en els seus Sindicats. Els sindicats federats a la CGT tenen plena autonomia per a la contractació d’assalariats/des en l’exercici de les funcions sindicals. 

La CNT no té càrrecs remunerats en l’organització. Cap Secretaria de la junta dels sindicats té un càrrec remunerat. Les juntes/comitès de la CNT només són òrgans de coordinació, representació externa i posada en marxa d’acords presos en les Assemblees dels diferents àmbits confederals. No tenen poder de decisió, són elegits des de la base i poden ser revocats en qualsevol moment. Els membres de sectes religioses o les persones que es presenten a les llistes de partis polítics no poden ocupar càrrecs a la CNT. És una forma de mantenir el poder de decisió en les Assemblees dels sindicats federats i evitar polititzar el sindicalisme. El fet de no tenir assalariats ni membres de partits polítics ocupant càrrecs, fa que no hi hagi lluites internes de “poder” entre diferents sectors, tal com passa en altres organitzacions.

La CNT no firma CAP acomiadament, alguns delgats de CGT fruit de la seva deriva burocràtica han firmat acomiadaments com els sindicats majoritaris, encara que després hagin estat expulsats de la organizació poden mantenir el càrrec de delegat del comitè:

Acord entre el Comitè d’Empresa (CCOO,UGT,CGT,SICAM,CSC,etc) i la CAM per acomiadar 1250 treballadors:http://www.cgtbs.info/images/stories/web/2012/actafinalfirmada.pdf

Els dos delegats de CGT a CUBIGEL firmen amb els d’UGT i CCOO, 162 acomiadaments:http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/23/catalunya/1353701707_664931.html

Els delegats de CGT a BNP-Fortis firmen amb els d’UGT, CCOO i FITC, 173 acomiadaments:http://www.alasbarricadas.org/forums/viewtopic.php?f=20&t=47098

UGT,CCOO i CGT accepten la producció en festius a SEAT: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=93304

Per evitar que es produeixin fets com aquests, la CNT s’oposa als comitès d’empresa i aposta per un model sindical horitzontal, basat en la secció sindical i l’assemblea de treballadors.

Tot i això, cal reconèixer que la CGT ha dut a terme lluites exemplars com la dels buseros de TMB amb la victòria dels dos dies de descans, o la Vaga de SMATSA a Sabadell. Els delegats de CGT honestos també han de fer front a la repressió per motius sindicals, com fou el cas de l’acomiadament de la delegada de CGT a Nidec. Per tant, no és cert que a totes les empreses la CGT es comporti com els majoritaris.

NOTA:

En aquesta pàgina es citen algunes de les diferències més significatives que existeixen entre les dues organitzacions sindicals. Volem remarcar que, amb aquestes clarificacions, només pretenem donar resposta a molts dels dubtes i qüestions que se’ns plantegen sovint per part de simpatitzants i interessats en l’assumpte, per tant, incidim en que no és la intenció de CNT atacar o desprestigiar la CGT, i menys encara, als seus afiliats . Aquesta informació ha de ser considerada com una anàlisi, recordatori de que el nostre model sindical no té cap relació amb la participació en les eleccions sindicals, els comitès d’empresa o les subvencions provinents de l’estat.

Prova del que s’ha exposat és que, la CNT, a nivell confederal (tot el territori de l’Estat Espanyol), sovint ha realitzat i realitza campanyes i mobilitzacions amb la CGT contra les retallades i el pacte social, per tal de poder realitzar una major pressió al carrer i així aturar aquests atacs contra la classe treballadora. Ara bé, cada sindicat, dins de la plena autonomia de què disposa, decideix assembleàriament amb quines organitzacions i col · lectius vol col·laborar i en quina mesura, depenent de la realitat social i sindical de la població on es troba.