El passat dia 31 d’octubre va ser aprovada pel govern el projecte de Llei de Seguretat Ciutadana i votada avui dia 11 al congrés. Aquesta llei no està de cap manera justificada, ja que el Ministeri de l’Interior mostra com el Balanç de Criminalitat 2014. del mateix Ministeri, indica que els delictes han disminuït al mateix temps que les estadístiques del Centre d’Investigacions Sociològiques afirmen que la seguretat no és la principal preocupació (el 1,7%, enfront del 77% de l’atur) . Desde CNT denunciem la situació d’atur, desprotecció, pèrdua de drets i manca de mitjans de subsistència que patim els/les treballadors/es provocada pel govern i la patronal. Denunciem que davant les mobilitzacions socials i sindicals que tracten de fer front a aquesta situació, el govern, lluny d’intentar solucionar aquests problemes, opta per defensar els seus interessos i els de la seva classe mitjançant la repressió amb l’anomenada Llei Mordassa fent orelles sordes al sentir popular (un 82% de la població demana canviar o retirar aquesta llei). S’ha acabat el “pal i la pastanaga”, s’han repartit totes les pastanagues i per a nosaltres volen deixar-nos els pals. Fem una crida als/les treballadors/es a donar resposta organitzada a tant atropellament.

A continuació ressenyem els punts més destacats i els canvis realitzats.

Aquesta Llei de Seguretat Ciutadana s’ha aprovat amb diverses modificacions. Es basa en sancions que s’ atribueixen a nombroses conductes, dividint-les entre faltes molt greus, greus i lleus. A primera vista es pot observar que aquells que les van inventar desconeixen quin és el sou d’un/a treballador/a:

– Molt greus: de 30.001 a 600.000 euros (4 faltes)

– Greus: de 601 a 30.000 euros (26 faltes)

– Lleus: de 100 a 600 euros (17 faltes)

Al seu torn les multes per infraccions molt greus i greus es divideixen en tres graus: “s’imposarà en grau màxim quan es justifiqui pel nombre i entitat de les circumstàncies concurrents”. Enunciat poc clar si més no.

INFRACCIONS MOLT GREUS

Les faltes molt greus passen de sis a la versió anterior a quatre:

– Manifestar-davant llocs on es prestin serveis per a la comunitat: “Les reunions o manifestacions no comunicades o prohibides en instal·lacions en què es prestin serveis bàsics per a la comunitat o al seu voltant, incloent la seva sobrevol (…) En el cas de les reunions i manifestacions seran responsables els organitzadors o promotors “. Responsabilitzen els convocants de tot el que facin els convocats.

– Armes: “La fabricació, reparació, emmagatzematge, circulació, comerç, transport, distribució, adquisició, certificació, alienació o utilització d’armes reglamentàries, explosius catalogats, cartutxes o articles pirotècnics, incomplint la normativa d’aplicació, sense tenir la documentació o autorització requerides o excedint els límits autoritzats quan aquestes conductes no siguin constitutives de delicte així com l’omissió, insuficiència o falta d’eficàcia de les mesures de seguretat o precaucions que resultin obligatòries, sempre que en tals actuacions es causin perjudicis molt greus “.

– Espectacles suspesos o prohibits: “La celebració d’espectacles públics o activitats recreatives trencant la prohibició o suspensió ordenada per l’autoritat corresponent per raons de seguretat pública”. Caldrà veure després en la pràctica el que entenen per seguretat pública.

– Làsers: “La projecció de feixos de llum, mitjançant qualsevol tipus de dispositiu, sobre els pilots o conductors de mitjans de transport que puguin deslumbrarles o distreure la seva atenció i provocar accidents”. El legislar sobre la base de cas d’anar a il·luminar amb un punter làser a un pilot és de traca i en la pràctica requisaran tots els punters no fos cas que passi un avió …

En l’avantprojecte les concentracions no comunicades davant institucions de l’Estat estaven tipificades com a molt greus, amb multes de fins a 600.000 euros. Finalment es modifica: si les manifestacions no compten amb els permisos necessaris i no han estat comunicades, passaran a ser una infracció lleu i només serà greu si, a més de no tenir permisos, es produeix una “pertorbació greu de la seguretat ciutadana”. Queda per saber com es tipificarà aquesta “pertorbació” de la seguretat ciutadana. Però Interior ha rebaixat la sanció que passa a ser d’un màxim de 30.000 euros. Cal destacar el desvergonyiment d’aquest punt a la irresponsabilitat de blindar-se a si mateixos.

En l’avantprojecte de llei del mes de novembre s’havia inclòs entre les molt greus les manifestacions no comunicades davant el Congrés i el Senat, així com davant infraestructures crítiques, com centrals nuclears o pistes d’aeroport que quedaran en falta greu. En cas de tenir un conflicte situat en una anomenada “Infraestructura Crítica”, com es compagina aquesta restricció amb la Llei de llibertat sindical?

L’enregistrament i difusió d’imatges d’agents de les forces de seguretat en l’exercici del seu treball que atemptin contra el dret al seu honor o la seva imatge i que puguin posar en perill la seva seguretat o la de la intervenció policial corresponent. Novament pretenen deixar-nos indefensos davant els seus abusos després de la rellevància pel que fa a denúncia pública que estan tenint en els últims temps els enregistraments. Així mateix atempta contra la defensa jurídica en eliminar proves de facto. Aquest punt ha estat criticat fins i tot pels propis membres del sindicat de policies.

– Els “escraches” o actes d’assetjament a càrrecs públics. Més autoblindatge. La llei contemplarà que la policia pugui establir un perímetre de seguretat que aïlli els concentrats.

INFRACCIONS GREUS

Són 26 les infraccions greus, entre les que destaquen:

– Pertorbar la seguretat ciutadana en actes públics, espectacles esportius o culturals, solemnitats i oficis religiosos o altres reunions a què assisteixin nombroses persones, quan no siguin constitutives de delicte.

– Pertorbar la seguretat ciutadana durant reunions o manifestacions davant el Congrés, el Senat i les assemblees de les comunitats autònomes, encara que no estiguin reunits els diputats o senadors en elles.

– Impedir a qualsevol autoritat, empleat públic o corporació oficial exercir les seves funcions, complir o executar acords o dur a terme resolucions administratives o judicials, sempre que no siguin delicte. Aquesta és un salutació per Stop Desnonaments entre d’altres.

– Negar-se a dissoldre reunions i manifestacions en llocs de trànsit públic després d’una ordre de l’autoritat competent. 

– Pertorbar el desenvolupament d’una reunió o manifestació lícita.

– L’oferiment, la sol·licitud, la negociació i l’acceptació dels serveis de prostitució a les proximitats de zones infantils, com parcs o escoles, o en llocs on es posi en perill la seguretat viària, com els vorals. El que significa que podran ser sancionats tant els clients com qui exerceixi la prostitució però interior diu que la prostitució com a tal no es sanciona i que es multarà en aquests supòsits per la vulnerabilitat del lloc.

INFRACCIONS LLEUS

S’han tipificat 17 infraccions en aquesta categoria, entre les que destaquen les següents:

– La celebració de reunions en llocs de trànsit públic o de manifestacions, sense els permisos corresponents. Inclosos els voltants del Congrés o el Senat. Si es produeixen disturbis, passa a ser considerada falta greu.

Les injúries o faltes de respecte i consideració que es realitzin en una reunió o concentració el destinatari sigui un membre de les Forces i Cossos de Seguretat en l’exercici de les seves funcions, quan aquestes conductes no siguin constitutives de delicte (en la primera versió era falta greu).

– L’ocupació de qualsevol immoble, habitatge o edifici aliens, o de la via pública, fora dels casos permesos per la llei. Aqui pretenen invalidar un dels més històrics actes reivindicatius, la qual cosa evidentment no aconseguiran.

– No denunciar el robatori o la pèrdua del DNI. També negligència en la custòdia i conservació de la documentació personal legalment exigida, considerant com a tal la tercera i posteriors pèrdues en un termini de tres anys.

POTESTAT DE LA INTERVENCIÓ POLICIAL

Aquest règim de sancions implica un poder als policies a través del qual ets acusat, sentenciat i condemnat. Inclouen també el vergonyós procediment utilitzat en les multes de trànsit en el qual renúncies al dret d’al·legació i d’interposar recurs a canvi d’un descompte del 50% si calles i pagues ràpid. 50% de descompte com a les ofertes del súper.

A TALL DE CONCLUSIÓ

Volem assenyalar com les actuals estratègies repressives encara dissenyades per combatre les organitzacions es dirigeixen cap a l’individu. La generalitat repressiva és més subtil i queda invisibilitzada en adoptar la forma de sanció. Atempta contra els nostres butxaques de manera individual tractant de minimitzar i eliminar les imatges d’accions més lligades a la repressió. En diuen llei de seguretat ciutadana però els que atempten contra la seguretat ciutadana són ells, els seus tripijocs, les seves reformes laborals, els seus plans d’ajust; responsables directes de les condicions de vida miserable de milions de treballadors/es.

Aquesta llei pot descarregar-se en

http: //www.interior.gob.es/documents/10180/2170430/Proyecto_LOPSC_11-07 -…

Secretaria d’Acció Social

Comitè Confederal de CNT

img_7210